(ריווע באליאסנע)

:
www.ukrlib.com/BaliasnaRivaUkrlibCom.html

(1910 - 1980)
ߪ² ,

:


, , ,
...
,
ᒺ .

,
,
,
.

,
:
,
, .:

מיַין שפּראך איז געליַיטערט אין דיַינע אוקראיִנער פעלדער.
אין הילכיקן אָפּהילך פון העק און פון לויטערע קוואלן.
פון קינדוויַיז ביז עלטער כ'האָב זיך ניט געקוטעט אין שאלן,
געעטעמט מיט פראָסטת און געקלעטערט אף בערג און געפאלן.

געוואשן דאָס פּאָנעם מיט שווייס און מיט ראָסע פון גראָזן.
די אויגן געעפנט באגליַיך מיט באגינען מיט ראָזן.
באגליַיך מיט די גערטנער געפלאנצט און געכאָוועט אף בייטן
א וואָגיקע אויבסטן, אי זוניקע זאָרגלאָזע קווייטן.

דערפאר עפשער שרעקט מיך ניט שרעק
פון באנאכטיקע שאָטנס אין וועלדער
אין שפּעטיקע הארבסטן, ווען ס'נעמען די פארבן אלץ קעלטקר,
און ס'נעמען די ווינטן אין רינוועס, ווי כיַיעס צעבייזערטע וואָיען,
ס'זאָלן פארצויגענע וווּנדן פארגיין זיך אין נאָיען.

אָט דאן מיַין געוויסן איך ליַיטער אין פיַיער פון הארצן.
אין טריַיב פון מיַין שטערן די קארבן - די וואָלקן די שווארצע.
עס זאָל אין די אויגן אין מיַינע - נאָר פרילינגען גרינען,
די אָפּשיַין פון זון און פון הימל פון מיַין אוקראיִנע.

ריווע באליאסנע. גאָלדענער בלעטערפאל. לידער, פּאָעמעס.
פארלאג "סאָוועטסקי פּיסאטעל". מאָסקווע. 1979. 128 ז., טיראזש 1500.

 1
eXTReMe Tracker